Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z DNIA 01.01.2021 r.

§ 1 – Postanowienia ogólne

1.Agencja MrWebHelper działająca pod adresem https://mrwebhelper.pl prowadzony jest przez:

S&O Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rynek 60, 50-116 Wroclaw, NIP: 8971890029, REGON 388491945

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. Wrocławia , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2.Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego mrwebhelper.pl, to jest w szczególności: zasady zawierania i wykonania Umów Sprzedaży Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną (w zakresie uregulowania usług świadczonych drogą elektroniczną stanowi Regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 UŚUDE).

3.Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez System teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych zapewniających współpracę z Systemem teleinformatycznym, z którego korzysta Usługodawca:

1)komputer (lub inne urządzenie podobne) z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 20 i wyższej, Chrome w wersji 40 i wyższej, Safari w wersji 8 i wyższej);

2)włączoną w przeglądarce internetowej obsługę JavaScript oraz zapis plików Cookies;

3)aktywny adres e-mail. 

4.Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabronione jest:

1)dostarczenie treści o charakterze bezprawnym (np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich);

2)korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie (np. poprzez użycie określonego oprogramowania);

3)podawanie danych osobowych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich.

§ 2 – Słowniczek definicji

1.Następujące wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone poniżej:

1)Adres Poczty Elektronicznej – oznaczenie Systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2)Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celu zwarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz w celach statystycznych związanych z prowadzeniem sklepu internetowego.

3)Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Rejestracyjny w celu założenia Konta Klienta  .

4)Klient – korzystająca z płatność za usługi: (I) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (II) osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przypadku gdy zawierana umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego lub gdy osoba taka uzyskała na zawarcie umowy prawnie skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego; (III) osoba prawna oraz (IV) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

5)Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

6)Konto Klienta – przypisany Klientowi login (adres e-mail) oraz wybrane przez Niego hasło umożliwiające: dokonywanie zamówień bez każdorazowego wypełniania Formularza Zamówień, podgląd historii zamówień, zapis do Newslettera oraz zmianę podanych danych.

7)Login – adres e-mail wprowadzony przez Klienta w sklepie internetowym na etapie tworzenia Konta umożliwiający późniejszą identyfikację podczas korzystania ze sklepu internetowego.

8)

9)Regulamin – niniejszy Regulamin strony internetowej . Regulamin jest dostępny pod adresem https://mrwebhelper.pl/regulamin/  

10)RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

11)Sklep (także Sklep Internetowy) – internetowa platforma sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie, działająca pod adresem https://mrwebhelper.pl.

12)  S&O Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rynek 60, 50-116 Wroclaw, NIP: 8971890029, REGON 388491945 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. Wrocławia , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego., w zakresie zawierania i wykonywania umów sprzedaży zawieranych zgodnie z Regulaminem.

13)System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

14)Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

15)Towar – produkt, którego zakup jest możliwy poprzez Sklep. W Sklepie sprzedawane są wyłącznie usługi tworzenia oraz pozycjonowania stron www.

16)Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Klientem.

17)Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu (usługi świadczone drogą elektroniczną).

18)Usługodawca – S&O Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rynek 60, 50-116 Wroclaw, NIP: 8971890029, REGON 388491945 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. Wrocławia , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przewidzianych w Regulaminie.

19)UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

20)Zamówienie – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientom złożenia zamówienia zakupu Towaru za pośrednictwem sklepu internetowego (złożenia oferty zawarcia jednej lub więcej umów sprzedaży).

§ 3 – Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną

1.W ramach Sklepu Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

1)Konto Klienta,

2)Zamówienie,

3)Koszyk.

2.Korzystanie z Usług Sklepu jest bezpłatne.

3.W celu założenia Konta Klienta w Sklepie (rejestracja) należy podać Dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe (imię, nazwisko, adres e-mail), wybrać hasło, zaakceptować Regulamin oraz kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Login Klienta stanowi podany podczas rejestracji Adres Poczty Elektronicznej.

4.Logowanie do Konta Klienta w Sklepie odbywa się z wykorzystaniem Adresu Poczty Elektronicznej podanego podczas rejestracji oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Klientowi.

5.Usługodawca zaleca Klientowi zmianę hasła nie rzadziej niż co 30 dni. Usługodawca wymaga ustanowienia hasła spełniającego wymagania tzw. hasła silnego tj. hasła złożonego z co najmniej 12 znaków, wielkich i małych liter oraz cyfr lub znaków specjalnych.  

6.

7.W celu umożliwienia korzystania przez Klienta w pełni z funkcjonalności Konta Klienta (funkcjonalności dostępnych wyłącznie dla Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta) w Sklepie, Usługodawca może przetwarzać także inne niezbędne Dane osobowe:

1)Moje adresy (adres realizacji zamówień);

2)Moje zamówienia (historia dokonanych zamówień);

3)Reklamacje (informacje dotyczące reklamacji Towarów);

4)Moje Zwroty (informacje dotyczące zwrotu Towarów);

5)Ulubione produkty (produkty oznaczone przez Klient, jako Ulubione)

6.Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia prawidłowej rejestracji w Sklepie, wysłanego przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta na etapie rejestracji. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.

7.Klient może w każdej chwili (bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów) usunąć swoje Konto Klienta. W tym celu powinien wysłać wiadomość e-mail z żądaniem jego usunięcia na adres: Mrwebhelper.contact@gmail.com podając swój adres e-mail użyty podczas rejestracji. Po otrzymaniu wiadomości Konto Klienta zostanie niezwłocznie usunięte. Z chwilą usunięcia Konta Klienta umowa o świadczenie usługi Konto Klienta ulega rozwiązaniu.

8.Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konto Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z przyczyn wskazanych w § 1 ust. 4. Oświadczenie Usługodawcy może zostać złożone na adres e-mail użyty podczas rejestracji Konta Klienta. Po upływie okresu wypowiedzenia umowa o świadczenie usługi Konto Klienta ulega rozwiązaniu.

9.Niezależnie od postanowień ust. 10, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta § 1 ust. 4. pkt 1-3 Regulaminu. Usługodawca jest uprawniony do ograniczenia Klientowi w całości lub w części dostępu do Usług.

10.W celu złożenia Zamówienia należy podać Dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe, to jest:

1)dane adresowe (imię; nazwisko; ulica i numer domu; kod pocztowy; miejscowość; kraj; adres poczty elektronicznej; numer telefonu),

2)dane do wystawienia faktury – gdy Klient chce otrzymać fakturę (firma, adres firmy, numer Nip)

3)oraz zaakceptować Regulamin.

11.Usługodawca umożliwia ponadto Klientowi przeglądanie treści zamieszczonych w Sklepie.

12.Usługodawca udostępnia każdemu Klientowi Usługę Koszyk w celu ułatwienia złożenia zamówienia Towarów, w szczególności: zapamiętania wybranych Towarów, wpisania ewentualnych kodów rabatowych, wyświetlenia podsumowania ceny. W ramach korzystania z Koszyka w jednym Zamówieniu można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy.

13.Korzystanie z Usługi Koszyk rozpoczyna się z momentem kliknięcia przycisku „dodaj do koszyka” i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia lub skorzystania z przycisku „opróżnij koszyk”. Dodanie Towarów do Koszyka nie oznacza ich rezerwacji, jednakże Koszyk zapamiętuje informacje o Towarach wybranych przez Klienta także po zakończeniu sesji przeglądarki lub wylogowaniu się z Konta Klienta.

14.Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Usług Sklepu można składać:

1)w formie pisemnej, na adres:

S&O Group Sp. z o.o.

ul. Rynek 60, 50-116 Wroclaw

2)drogą elektroniczną na adres e-mail: Mrwebhelper.contact@gmail.com

15.Usługodawca rozpatrzy reklamacje z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

16.W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien wskazać co najmniej przyczynę złożenia reklamacji oraz swoje dane kontaktowe.

17.Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona w formie wskazanej przez Klienta (pisemnie lub e-mail).

§ 4 – Złożenie Zamówienia 

1.      Płatność w serwisie jest dokonywana wyłącznie za usługi świadczone przez agencję MrWebHelper.

2.      Po zrealizowaniu zamówienia klienta, klient ma możliwość opłacenia usług na rachunek bankowy lub płatności za pośrednictwem serwisu.

Aby zapłacić w serwisie, klient musi zarejestrować się w serwisie Mrwebhelper.pl , Po rejestracji do klienta wysyłany jest link do zapłaty za usługę za pośrednictwem serwisu.Klient może również zobaczyć zamówienie w zakładce „zamówienie”. Po opłaceniu usługi w serwisie wysyłamy klientowi fakturę i potwierdzamy płatność.

3.Warunkiem złożenia zamówienia jest zgoda Klienta na treść Regulaminu, a także podanie Danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie Danych osobowych następuje poprzez usługę Konto Klienta lub poprzez podanie danych w Zamówieniu

4.Klient ma możliwość weryfikacji, zmiany oraz anulowania złożonego Zamówienia do momentu realizacji Zamówienia, poprzez kontakt z obsługą Sklepu pod numerem telefonu +48 505 212 477 lub drogą elektroniczną na adres Mrwebhelper.contact@gmail.com

    § 5 – Cena i sposób zapłaty

1. Cena za usługę ustalana jest przez agencję MrWebHelper na etapie podpisywania umowy o wykonaniu usługi.Cena jest stała i nie można jej zmienić.

2. W przypadku płatności za stworzenie serwisu następuje to w momencie, gdy strona jest gotowa i przetestowana.

3.Cena ustalana w umowie, ustalana jest za towar, który przechodzi do zakładki zamówienia, która dostępna jest po zarejestrowaniu się w serwisie zgodnie z paragrafem 3.3, po czym klient może za to zapłacić.

4.W przypadku usług pozycjonowania i reklamy płatność następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Zamówienie pojawia się w zakładce „zamówienie”, która dostępna jest po zarejestrowaniu się w serwisie zgodnie z paragrafem 3.3 Podane ceny przed dokonaniem płatności zawierają podatek VAT 23%.

§ 6 – Prawo odstąpienia od umowy

W przypadku anulowania zamówienia po podpisaniu umowy klient zobowiązuje się do pokrycia pełnego kosztu usługi określonej w umowie.

§ 7 – Reklamacje 

  1. Jeżeli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stronę niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy, a Zamawiający zażąda wprowadzenia poprawek, Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić je w terminie 7 dni od momentu zażądania.
  2. Jeżeli Zamawiający nie zażąda wprowadzenia poprawek w terminie 7 dni od przedstawienia strony, uznaje się ją za przyjętą, zaś Wykonawca nie jest zobowiązany do wprowadzenia poprawek.

§ 8 – Dane osobowe

1.Usługodawca – Administrator danych, na podstawie RODO w związku z UŚUDE ma prawo przetwarzać Dane osobowe Klienta w celu korzystania z Usług (Konto, Zamówienie, Koszyk, ), zgodnego z Regulaminem rozliczenia zamówionego Towaru (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zamówiony Towar, a także w celach archiwizacyjnych oraz na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (szerzej opisanych w Polityce Prywatności).

administratorem danych jest S&O Group Sp. z o.o.. Z naszym inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się poprzez adres e-mail Mrwebhelper.contact@gmail.com lub telefonicznie pod numerem +48 505 212 477.

3.Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania Danych osobowych (w tym informacje o których mowa w art. 13 ust. 1 RODO oraz uprawnienia Klientów związane z przetwarzaniem ich Danych osobowych) – znajdują się w Polityce Prywatności.

4.Usługodawca przetwarza dane eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujące Klienta w sklepie internetowym, adres IP, informacje o sposobie korzystania z Usług) na potrzeby dokonywania ulepszeń Sklepu, a także w celach statystycznych.

5.Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych Danych osobowych Klienta. 

6.Usługodawca chroni Dane osobowe przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach obowiązek ujawnienia Danych osobowych może wynikać z przepisów prawa.

7.Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niekiedy niezbędne w celu świadczenia Usług, na zasadach określonych w Regulaminie.

8.Usługodawca umożliwia Klientowi korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu w przypadkach Usług, w których jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.

 

§ 9 – Postanowienia Końcowe

1.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail wiadomości z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz doręczenie w przesyłce paragonu fiskalnego/faktury VAT. 

2.Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej https://mrwebhelper.pl. Klientowi przysługuje także prawo do pobrania i wydrukowania Regulaminu.

3.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827).

4.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni od dnia udostępnienia na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Klientów.

5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.